KLUB KATOLICKI przy parafii Św. Piotra i Pawła w Gdańsku

Klub Katolicki - jest jedną z wielu form duszpasterstwa w naszej parafii - jest grupą otwartą, zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia, przynależności do grupy zawodowej, czy też stopnia religijnej formacji. Jako taka pragnie służyć pogłębieniu świadomości chrześcijańskiej tych, którzy dostrzegają tego rodzaju potrzebę w swoim życiu osobistym oraz pragną się zaangażować w dzieło nowej ewangelizacji.

W roku 2012 pragniemy w sposób szczególny zająć się tematyką biblijną, ponieważ takie zrodziło się zapotrzebowanie.


Klub Katolicki prowadzi Ks. Wikariusz Sebastian Reszke. Spotkania odbywają się zasadniczo raz w miesiącu.
Po ustaleniu data najbliższego spotkania podawana jest w ogłoszeniach parafialnych.


Spotkania 2011/2012

I spotkanie

Jak powstało Pismo Święte?

Tematem pierwszego spotkania było przybliżenie słuchaczom jak powstało Pismo Święte jako książka, jako pismo, w jakich okolicznościach powstał Stary i Nowy Testament, kim byli autorzy i skąd się wywodzili. Poruszyliśmy też temat apokryfów - a więc tekstów powstałych na kanwie Pisma Świętego o przedziale czasowym  od I do IV wieku po Chrystusie. Przypomnieliśmy też sobie sposoby interpretacji Pisma Świętego, a także mentalność ówczesnych ludzi, klimat, kultura i ustrój społeczny - ponieważ ludzie wtedy inaczej myśleli i mieli innych odbiorców, ponadto rodzaj literacki miał także wpływ na zrozumienie intencji autora. Tradycja ustna także miała wpływ na kształtowanie dzisiejszej Biblii, ponieważ kiedyś nie znano pisma i wszystko przekazywano ustnie.

II spotkanie

Stworzenie świata

Poruszyliśmy temat podwójnego opisu stworzenia człowieka, a także omówiliśmy bardzo dokładnie Hymn  o stworzeniu świata. Następnie prześledziliśmy mechanizmy grzechu pierworodnego, a także dzieje rozprzestrzeniania się grzechu (szatan, Ewa, bratobójstwo, wieża Babel, potop) Bóg, który stwarza Słowem - "rzekł Bóg i stało się" nazywa stworzenie dobrym, a w dniu trzecim i szóstym (stworzenie człowieka) nazywa bardzo dobrym. Pokazaliśmy także pełnie zjednoczenia kobiety i mężczyzny jako zamysł Boży - równi co do godności, ale nawzajem się uzupełniają, ponieważ ludzie zostali stworzeni na podobieństwo Boga.

III spotkanie

Szabat i niedziela.

Tematem był siódmy dzień stworzenia - "Bóg odpoczął".  Dzień siódmy jawi się jako dzień bez poranka i wieczoru - czyli jedna wielka światłość, ponieważ odpoczynek Boży wpisuje się w dzieło stworzenia (36 godzin rozpoczynający się czas od piątku przed zachodem słońca do soboty po zachodzie słońca. Rozwinęliśmy też myśl "nie człowiek dla szabatu, ale szabat dla człowieka", dlatego aby zrozumieć niedzielę trzeba zrozumieć czym jest szabat. Chrystus uzdrawia w szabat, czyni cuda, ponieważ chce pokazać człowiekowi, że dzień święty jest dniem wyzwolenia, dniem łaski (szabat - Chrystus w grobie, aby zmartwychwstać    niedzielę). Porównaliśmy też obchodzenie szabatu przez Żydów i niedzieli przez chrześcijan, które ukazują większe przywiązanie do dnia świętego przez Żydów (przykładem puste ulice w Jerozolimie w szabat). Podsumowaniem jest liczenie dni przez chrześcijan od niedzieli do niedzieli.

IV spotkanie

Dzieje Abrahama - ofiara Izaaka

Tematem były pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju ukazujące dzieje Abrama (później Abrahama), a więc wyjście z ziemi rodzinnej do Ziemi obiecanej. Perypetie rodzinne Abrahama i jego żony Saraj (później Sary) i niewolnicy Hagar i jej syna Izmaela ukazują działanie Boga i sposoby prowadzenia Abrahama po ścieżkach wiary. Ofiara z Izaaka jest zapowiedzią ofiary Chrystusa (obaj niosą drzewo na ofiarę, obaj są umiłowanymi synami i jedynymi, obie ofiary dokonują się na wzgórzu: Moria i Kalwaria). Przytoczyliśmy też ciekawą postać kapłana Melchizedeka, który jest figurą Chrystusa - jeden król i kapłan). Podsumowaniem było wyjaśnienie, dlaczego Abraham jest Ojcem wszystkich wierzących, ponieważ uwierzył Bogu, a Ten poczytał mu to jako sprawiedliwość i Abraham stał się ojcem wielkiego narodu.

V spotkanie

Świątynia i święta żydowskie

Tematem były dzieje świątyni jerozolimskiej powstałej za czasów króla Salomona, a zburzonej w 70 roku po Chrystusie przez Rzymian. Świątynia ta była zburzona w 586 roku przed Chrystusem przez króla babilońskiego Nabuchodonozora, kiedy to naród Izraelski popadł w niewolę aż do roku 538, kiedy to król perski Cyrus pozwala odbudować świątynię. Najpiękniejsze lata swojego rozkwitu świątynia przeżywała w czasach Heroda Wielkiego, który był wspaniałym architektem i wielkim tyranem - poprzez podatki nałożone na Żydów miał środki na odbudowę. Omówiliśmy sobie układ świątyni, wszystkie krużganki, miejsce najświętsze, a także przybliżyliśmy sobie 3 najważniejsze święta żydowskie, na które do świątyni zdążali pielgrzymi (Pascha, Święto Tygodni i Święto Namiotów). Podsumowaniem było przybliżenie, dlaczego miejsce, gdzie stała świątynia jest miejscem świętym dla Żydów, Chrześcijan i Islamistów.

VI spotkanie

Zdjęcia ze spotkania opłatkowego Klubu Katolickiego

 Spotkanie VII

Jan Chrzcieciel

Tematem była fascynująca postać Jana Chrzciciela, proroka przełomu i styku Starego i Nowego Testamentu, tego który zapowiadał Mesjasza i Go zobaczył. Omówiliśmy moment Zwiastowania Anioła kapłanowi Zachariaszowi, kiedy pełnił posługę w świątyni, wiadomości, że będzie miał syna, któremu nada imię Jan - Joannes - Pan okazał miłosierdzie.
Jan jawi się nam jako "głos", który mocno woła, że Mesjasz jest blisko. Jan poddaje się działaniu Ducha Świętego, którym zostaje napełniony podczas Nawiedzenia ("poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie") i Ten Duch daje mu rozpoznanie Chrystusa, kiedy ten przychodzi do Niego nad Jordan - Jan wypowiada słowa, które na zawsze weszły do liturgii : "Oto Baranek Boży". Na podstawie Ewangelii według Św. Mateusza, Św. Łukasza a nade wszystko Św. Jana, który był uczniem Jana Chrzciciela pokazaliśmy fascynującą postać Jana, który był wierny prawdzie aż do śmierci męczeńskiej.