OFIARODAWCY

PRZEKAZUJĄC CEGIEŁKĘ NA ODBUDOWĘ KOŚCIOŁA - MOŻESZ ODLICZYĆ DAROWIZNĘ OD PODATKU

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie odbudowę naszej Świątyni
i Sanktuarium, mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe Parafii:

Parafia pw. św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
80-822 GDAŃSK, ul. Żabi Kruk 3
Bank Ochrony Środowiska O/Gdańsk
nr r-ku  69 1540 1098 2001 5502 7892 0001

Posiadanie bankowego dowodu wpłaty jest podstawą
do skorzystania z możliwości odliczenia przekazanej darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym.
Jeżeli zostaną dokonane wpłaty do końca 2011 roku,
odliczenia będzie można ująć w zeznaniu podatkowym za 2011 rok.

Celem, który uprawnia do odliczenia darowizny, jest kult religijny. Ustawa o PIT nie określa definicji kultu religijnego. W ramach tej darowizny podatnik może odliczyć wpłaty i darowizny rzeczowe, które mają związek z jego wiarą (wyznaniem), np. remonty w kościele, datki na jego bieżące utrzymanie, kwiaty itp

Od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego
w wysokości nie przekraczającej:

1.  6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych,
2.  10% łącznego rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (firm),

Odliczenie przysługuje pod warunkiem, że wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dokumentując przekazywane darowizny musimy jednoznacznie określić cel ich przekazania, wpisując w tytule polecenia przelewu "cel kultu religijnego", ewentualnie precyzując, co konkretnie uważamy za taki cel. Jeśli tego nie zrobimy, bądź inaczej określimy cel darowizny, fiskus może nam zakwestionować prawo do odliczenia przekazanych kwot.
Dodatkowo mamy obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego,
w szczególności jego nazwę i adres.

Podstawa prawna (stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.):
1.  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
Rozdział 6 art. 26 ust. 1 pkt 9b, ust. 5, ust. 7 pkt 2

2.  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Rozdział 5 art. 18 ust. 1 pkt 7, ust. 1a


Przelew - wpłatę na rachunek bankowy możesz pobrać tutaj


odbudowaW intencji wszystkich, którzy modlitwą,
ofiarą materialną i wszelką pomocą
wspierają dalszą odbudowę kościoła Św. Piotra i Pawła w Gdańsku,
odprawia się MSZĘ ŚWIĘTĄ
z modlitwą przed
CUDOWNYM OBRAZEM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ.


Wszystkim Ofiarodawcom serdeczne "Bóg zapłać" składa
Ks. Prałat Cezary Annusewicz

Proboszcz Parafii
kustosz Sanktuarium MB Łaskawej
Przewodniczący Komitetu Odbudowy
Kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku


Przekaz na rachunek bankowy możesz pobrać tutaj


DANE DO PRZELEWU

Odbudowa Kościoła św. Piotra i Pawła i Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej
80-822 GDAŃSK, ul. Żabi Kruk 3
Bank Ochrony Środowiska o/Gdańsk
nr r-ku 69 1540 1098 2001 5502 7892 0001