SAKRAMENTY

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

SAKRAMENT CHRZTU
Akt urodzenia dziecka (odpis).
wyciąg z Aktu ślubu kościelnego rodziców,
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych
o praktykowaniu wiary.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Metryka Chrztu,
Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Metryka chrztu dziecka

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz Metryki chrztu,
Dowody osobiste,
Ostatnie Świadectwo katechizacji,
Świadectwo bierzmowania,
Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej
Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI
Akt zgonu,
Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub
w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).